תנאי שימוש

התנאים לשימוש ב-ComeUnity.me

חברת ComeUnity, שירות ניהול קשרי קהילות, נותנת לך או לגורם שאתה מייצג (להלן “אתה” או “שלך”) בהתאם לתנאים (להלן “התנאים”) שימוש ב-ComeUnity CRM וזה מסמל את הסכמתך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, אל תמשיך או תשתמש ב- ComeUnity CRM בשום דרך שהיא.

חלקים מהסכם זה

הסכם זה מורכב מהתנאים וההגבלות הבאים (להלן “התנאים הכלליים”) והתנאים וההגבלות, אם ישנם, ספציפיים לשימוש בשירותים בודדים (להלן “התנאים הספציפיים לשירות”). התנאים הכלליים והתנאים הספציפיים לשירות מכונים יחד “התנאים”. 

במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים לתנאים הספציפיים לשירות, התנאים הספציפיים לשירות יחולו.

קבלת התנאים

עליך להיות בגיל חוקי כדי להתקשר בהסכם מחייב על מנת לקבל את התנאים. במידה ואינך בגיל החוקי במדינתך להתקשרות בהסכם והתחייבות, עליך להמציא לנו אישור והסכמה של אפוטרופוס (הורה או מייצג חוקי) לשם ביצוע התקשרות זו. 

אם אינך מסכים לתנאים הכלליים, אל תשתמש בשירותים שלנו. אם אתה מסכים לתנאים הכלליים ואינך מסכים לתנאים ספציפיים של שירות כלשהו, ​​אל תשתמש בשירות המתאים. 

באפשרותך לקבל את התנאים על ידי סימון תיבת סימון או לחיצה על כפתור המציין את הסכמתך לתנאים או על ידי שימוש בפועל בשירותים.

תיאור השירות

אנו מספקים מגוון שירותים לניהול קהילות (“שירות” או “שירותים”). אתה רשאי להשתמש בשירותים לשימושך האישי והעסקי או למטרה עסקית פנימית בארגון שאתה מייצג. 

אתה יכול להתחבר לשירותים באמצעות כל דפדפן אינטרנט הנתמך על ידי השירותים. אתה אחראי לקבל גישה לאינטרנט ולציוד הדרוש לשימוש בשירותים. באפשרותך ליצור ולערוך תוכן באמצעות חשבון המשתמש שלך ואם תבחר לעשות זאת, תוכל לפרסם ולשתף תוכן כזה.

מנוי לשירות בטא (שרותים בנסיון והרצה)

אנו עשויים להציע שירותים מסוימים כשירותי בטא סגורים או פתוחים (“שירות בטא” או “שירותי בטא”) לצורך בדיקה והערכה. 

אתה מסכים שיש לנו את הסמכות הבלעדית לקבוע את פרק הזמן לבדיקה והערכה של שירותי בטא. אנו נחליט בלעדי בדבר הצלחת בדיקות כאלה וההחלטה, אם בכלל, להציע את שירותי בטא כשירותים מסחריים ולא נהיה מחויבים לפרסמם או להציגם בפניך. 

לא תהיה מחויב לרכוש מנוי לשימוש בשירות בתשלום כלשהו כתוצאה מהיותך מנוי לשירות בטא כלשהו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מלא או חלקי, בכל עת ומעת לעת, באופן זמני או לצמיתות, כל אחד משירותי הבטא עם או בלי הודעה אליך. אתה מסכים כי ComeUnity לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד ג’ כלשהו בגין כל נזק שקשור בכך.

שינוי תנאי השירות

אנו עשויים לשנות את התנאים שלנו בדבר מתן שירות ואספקתו וכל שכיוצא בזה בהודעה אליך בכל עת באמצעות הודעת שירות או באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת הדוא”ל הראשית שלך. אם אנו מבצעים שינויים משמעותיים בתנאים המשפיעים על זכויותיך, תקבל הודעה מראש לפחות 30 יום על השינויים בדוא”ל לכתובת הדוא”ל הראשית שלך. 

אתה רשאי להפסיק את השימוש שלך בשירותים על ידי מסירת הודעה ל- ComeUnity בדוא”ל תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על זמינותם של התנאים שהשתנו, אם התנאים משתנים באופן המשפיע באופן מהותי על זכויותיך בקשר עם השימוש בשירותים. 

במקרה של סיום כזה, תהיה זכאי להחזר יחסי של החלק שלא נוצל מכל התשלומים ששולמו מראש. המשך השימוש שלך בשירות לאחר התאריך האפקטיבי של כל שינוי בתנאים ייחשב כהסכמתך לתנאים שהשתנו.

חובות הרשמה למשתמש

עליך להירשם לחשבון משתמש על ידי מתן כל המידע הנדרש על מנת לגשת לשירותים או להשתמש בהם. אם אתה מייצג ארגון וברצונך להשתמש בשירותים לשימוש פנימי ארגוני, אנו ממליצים לך ולכל המשתמשים האחרים בארגון שלך להירשם לחשבונות משתמש על ידי מסירת פרטי הקשר הארגוניים שלכם. 

אתה מסכים: א) לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא אודותיך בהתאם לתהליך ההרשמה; ו-ב) לשמור ולעדכן במהירות את המידע שנמסר במהלך ההרשמה בכדי לשמור עליו אמיתי, מדויק, עדכני ומלא. 

אם אתה מספק מידע שאינו נכון, לא מדויק, מיושן או לא שלם, או אם ל-ComeUnity יש סיבה סבירה לחשוד שמידע כזה אינו נכון, לא מדויק, מיושן ולא שלם היא רשאית להשעות את חשבונך באופן מיידי.

חשבונות ארגון ומנהלי מערכת

כאשר אתה נרשם לחשבון עבור הארגון שלך אתה יכול לציין מנהל מערכת אחד או יותר. למנהלי מערכת תהיה הזכות להגדיר את השירותים על פי הדרישות שלך ולנהל את משתמשי הקצה בחשבון הארגון שלך.

 אם חשבון הארגון שלך נוצר ומוגדר בשמך על ידי צד שלישי, סביר להניח שצד שלישי כזה לקח על עצמו תפקיד מנהל עבור הארגון שלך. וודא כי אתה מתקשר עם צד שלישי כזה בהסכם מתאים המציין את תפקידיו וההגבלות של צד כזה כמנהל חשבון הארגון שלך.

אתה אחראי על א) להבטיח סודיות של סיסמת חשבון הארגון שלך, ב) מינוי אנשים מוסמכים כמנהלים לניהול חשבון הארגון שלך, ו- ג) להבטיח שכל הפעילויות המתרחשות בקשר לחשבון הארגון שלך עומדות בהסכם זה. 

אתה מבין ש-ComeUnity אינו אחראי על ניהול חשבונות וניהול פנימי של השירותים עבורך.

אתה אחראי לנקוט בצעדים הדרושים כדי להבטיח שהארגון שלך לא יאבד שליטה על חשבונות המנהל. אתה יכול לבקש את שחזור השליטה במקרה של אובדן שליטה כזה בחשבונות המנהל על ידי שליחת דוא”ל לכתובת admin@ComeUnity.me , בתנאי שהתהליך מקובל על ComeUnity. 

במקרה כזה, ComeUnity רשאי לספק שליטה בחשבון מנהל אך ורק לאדם שיספק הוכחה מספקת ורשמית לComeUnity- המוכיחה הרשאה לפעול בשם הארגון ומטעמו. 

אתה מסכים ש ComeUnity אינה ולא תהיה אחראית לתוצאות של כל פעולה שתנקוט ComeUnity בתום לב בעניין זה.

מידע אישי ופרטיות

המידע האישי שאתה מספק לזוהו באמצעות השירות כפוף למדיניות הפרטיות של ComeUnity. 

הבחירה שלך להשתמש בשירות מעידה על הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות של ComeUnity. 

אתה אחראי על שמירת סודיות שם המשתמש, הסיסמה שלך ומידע רגיש אחר. אתה אחראי לכל הפעילויות המתרחשות בחשבון המשתמש שלך ואתה מסכים להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלך בדוא”ל לכתובת admin@comeunity.me או על ידי התקשרות אלינו על כל אחד מהמספרים המפורטים ב- https://comeunity.me/contact. איננו אחראים לכל אובדן או נזק לך או לצד שלישי כלשהו שייגרם כתוצאה מכל גישה בלתי מורשית ו / או שימוש בחשבון המשתמש שלך, או אחרת.

תקשורת עם ComeUnity

השירות עשוי לכלול תקשורת מסוימת של ComeUnity, כגון הודעות שירות, הודעות ניהוליות ודפי מידע. אתה מבין שתקשורות אלה ייחשבו כחלק משימוש בשירותים. 

כחלק מהמדיניות שלנו לספק לך פרטיות מוחלטת, אנו גם מספקים לך אפשרות לבטל את קבלת דפי המידע מאיתנו. 

עם זאת, לא תוכל לבטל את הסכמתך לקבל הודעות שירות והודעות ניהול.

תלונות

אם נקבל תלונה מאדם כלשהו נגדך בנוגע לפעילותך במסגרת השימוש בשירותים, נעביר את התלונה לכתובת הדוא”ל הראשית של חשבון המשתמש שלך. עליך להשיב למתלונן ישירות תוך 10 ימים מרגע שקיבלת את התלונה שהועברה על ידינו ולכתב את ComeUnity בתקשורת. אם אינך מגיב למתלונן תוך 10 ימים מיום הודעת הדוא”ל שלך אליך, אנו עשויים לחשוף את שמך ופרטי ההתקשרות שלך למתלונן על מנת לאפשר למתלונן לנקוט בהליך משפטי נגדך. אתה מבין כי אי היענותך לתלונה שהועברה בתוך 10 ימים, תתפרש כהסכמתך לחשיפת שמך ופרטי הקשר שלך על ידי ComeUnity  למתלונן באופן אוטומטי בחלוף 10 ימים.

עמלות ותשלומים

השירותים זמינים במסגרת תוכניות מנוי, מנוי לאורך זמן ובנוסף עמלות שימוש בחלק מהשירותים של ComeUnity. 

תשלומים עבור תוכניות מנוי הנמשכות פחות משנה יכולים להתבצע רק באמצעות כרטיס אשראי. 

המנוי שלך יתחדש אוטומטית בתום כל תקופת מנוי אלא אם תודיע לנו שאינך מעוניין לחדש את המנוי. 

בעת החידוש האוטומטי, דמי המנוי יחויבו בכרטיס האשראי ששימש לאחרונה אתכם. אנו מספקים לך אפשרות לשנות את הפרטים אם ברצונך שהתשלום עבור החידוש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי אחר. 

אם אינך מעוניין לחדש את המנוי, עליך להודיע ​​לנו לפחות שבעה ימים לפני מועד החידוש. אם לא הודעת לנו שאינך מעוניין לחדש את המנוי, נראה בכך כאישור לComeUnity  לגבות את דמי המנוי בכרטיס האשראי ששימש לאחרונה. לחץ כאן כדי לדעת על מדיניות ההחזרים הכספיים שלנו.

מעת לעת, אנו עשויים לשנות את מחירו של כל שירות או תשלום בגין שימוש בשירותים הקיימים כרגע ללא תשלום. כל העלאת חיובים לא תחול עד לתום תקופת מחזור החיוב הנוכחי שלך. לא תחויב בגין שימוש בשירות כלשהו אלא אם בחרת בתכנית מנוי בתשלום.

הגבלות שימוש

בנוסף לכל התנאים וההגבלות האחרים של הסכם זה, לא תהא רשאי: 

(א) להעביר את השירותים או להעמיד אותם בדרך אחרת לצד שלישי כלשהו; 

(ב) לספק כל שירות המבוסס על השירותים ללא אישור בכתב מראש; 

(ג) להשתמש בקישורי צד ג’ לאתרים מבלי להסכים לתנאי האתר שלהם; 

(ד) לפרסם קישורים לאתרי צד ג’ או להשתמש בלוגו שלהם, שם החברה וכו’ ללא אישורם בכתב ומראש; 

(ה) לפרסם כל מידע אישי או סודי השייך לאדם או לגוף כלשהו מבלי לקבל הסכמה מאדם או ישות כאמור; 

(ו) להשתמש בשירותים בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להכביד יתר על המידה, לפגוע או לפגוע בכל שרת, רשת, מערכת מחשב, משאב של ComeUnity או ספקים המקושרים עמה בהסכם לאספקת שירותים.

(ז) להפר כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי החל עליך ו/או אל ComeUnity ;

דואר זבל ופעילויות לא חוקיות

אתה מסכים להיות האחראי הבלעדי לתוכן השידורים שלך באמצעות השירותים. 

אתה מסכים שלא להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות או להעברת חומר בלתי חוקי, משמיץ, מטריד, חשוד כהוצאת דיבה, פולשני לפרטיותו של אחר, פוגעני, מאיים, מזיק, וולגרי, פורנוגרפי, מגונה, או שהוא נוגד בדרך אחרת, פוגע בדת, ברגשות, מקדם גזענות, מכיל וירוסים או קוד זדוני, או כזה שמפר או עלול להפר קניין רוחני או זכויות אחרות של אחר. אתה מסכים שלא להשתמש בשירותים להעברת “דואר זבל”, “דואר זבל”, “מכתבי שרשרת”, “פישינג” או הפצה המונית לא רצויה של דוא”ל.

במידה ותפעל באופן שמנוגד לאמור לעיל אתה חשוף להשהיית חשבונך על ידינו באופן מיידי, להקפאתו, לסיום ההתקשרות, לאי השבת דמי המנוי הנותרים בחשבונך ואף לתביעה משפטית על ידינו ו/או על ידי צד ג’ שיחליט לפעול נגדך באמצעותנו וכן אתה מרשה לנו להעביר תביע כזו באופן אוטומטי על שמך, כולל חשיפת פרטים מחשבונך לרשויות החוק, ככל שתדרוש מערכת אכיפת החוק במדינתך או החוקה הבינלאומית שתפעל בנושא.

מדיניות חשבונות משתמשים לא פעילים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר חשבונות משתמש שלא שולמו או שאינם פעילים לתקופה רצופה של 120 יום.  במקרה של סיום כזה, כל הנתונים המשויכים לחשבון משתמש כזה יימחקו. 

אנו נספק לך הודעה מוקדמת על סיום כזה ואפשרות לגבות את הנתונים שלך. מדיניות מחיקת הנתונים עשויה להיות מיושמת ביחס לשירותים כלשהם או כולם. כל שירות ייחשב לשירות עצמאי ונפרד לצורך חישוב תקופת חוסר הפעילות. 

במילים אחרות, פעילות באחד מהשירותים אינה מספיקה כדי לשמור על חשבון המשתמש שלך בשירות אחר פעיל. במקרה של חשבונות עם יותר ממשתמש אחד, אם לפחות אחד מהמשתמשים פעיל, החשבון ייחשב כפעיל.

בעלות על נתונים

אנו מכבדים את זכותך לבעלות על תוכן שנוצר או נשמר על ידך. התוכן שנוצר או נשמר על ידך הוא בבעלותך או בבעלות הארגון אליו אתה משויך. אלא אם כן הותר לנו במפורש, השימוש שלך בשירותים אינו מעניק ל- ComeUnity רישיון להשתמש, להעתיק, להתאים, לשנות, לפרסם או להפיץ את התוכן שנוצר על ידך או שמור בחשבון המשתמש שלך לצורך מסחרי, שיווקי או כל מטרה דומה של ComeUnity. 

עם זאת אתה מעניק ל- ComeUnity הרשאה לגשת, להעתיק, להפיץ, לאחסן, להעביר ולעצב מחדש את התוכן של חשבון המשתמש שלך אך ורק כנדרש לצורך אספקת השירותים לך בהתאם להתקדמות תהליכי המחקר והפיתוח שלנו.

תוכן שנוצר על ידי משתמשים

אתה רשאי להעביר או לפרסם תוכן שנוצר על ידך באמצעות כל אחד מהשירותים או אחרת. 

עם זאת, אתה תהיה האחראי הבלעדי לתכנים כאלה ולהשלכות של העברתם או פרסומם. כל תוכן שפורסם לציבור יהיה נגיש לציבור באמצעות האינטרנט וניתן לסרוק ולהוסיף אותו לאינדקס על ידי מנועי החיפוש. אתה אחראי להבטיח שלא תגדיר בטעות שום תוכן פרטי כתוכן ציבורי. כל תוכן שתקבל ממשתמשים אחרים בשירותים, מסופק לך כפי שהוא לשימושך ולשימושך האישי בלבד ואתה מסכים שלא להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, לרישיון או אחרת לנצל תוכן כזה לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת בכתב של מי שבבעלותו הזכויות על תוכן כזה.

במהלך השימוש באחד מהשירותים, אם נתקלת בתוכן כלשהו עם הודעות על זכויות יוצרים או כל תכונת הגנה מפני העתקות, אתה מסכים שלא להסיר הודעות על זכויות יוצרים או להשבית תכונות או הגנות מפני העתקות כאלה לפי העניין.

על ידי שימוש כל תוכן המוגן בזכויות יוצרים / מוגן בזכויות יוצרים בכל אחד מהשירותים אתה מאשר שיש לך הסכמה, הרשאה או הרשאה, לפי המקרה, להנגיש תוכן כזה באופן כזה מכל אדם העשוי לתבוע זכויות כלשהן בתוכן כזה. יתר על כן, על ידי שימוש בכל תוכן באופן האמור לעיל, אתה מסכים במפורש כי לComeUnity  תהיה הזכות המיידית לחסום גישה או להסיר תוכן כזה שהועמד לרשותך אם ComeUnity, קבל תלונות בדבר כל אי חוקיות או הפרה של זכויות צד ג’ בתכנים כאלה.

להליך הנוגע לתלונות על אי חוקיות או הפרה של זכויות צד ג ‘בתכנים המועברים או מתפרסמים באמצעות השירותים, לחץ כאן.

אם ברצונך לערער על כל חסימה או הסרה של תוכן על ידי ComeUnity , תוכל לעשות זאת באופן הנקוב כאן.

סימן מסחרי

ComeUnity , הלוגו של ComeUnity, שמות השירותים האישיים והלוגו שלהם הם סימנים מסחריים של ComeUnity. אתה מסכים שלא להציג או להשתמש, בכל דרך שהיא, בסימני המסחר של ComeUnity, ללא אישור מראש של ComeUnity.

כתב ויתור על אחריות

אתה מבין במפורש ומסכים כי השימוש בשירותים נמצא תחת אחריותך הבלעדית. השירותים ניתנים על בסיס-כפי שהוא-וזמין  (As is) .

ComeUnity מסירה במפורש את כל האחריות מכל סוג שהוא, בין אם הוא מפורש או משתמע, כולל, אך אינו מוגבל, לערבויות המשתמעות של סחירות וכושר למטרה מסוימת. ComeUnity  אינה מתחייבת לכך שהשירותים לא יהיו מופרעים, בזמן, מאובטחים או ללא טעויות. השימוש בשירותים כלשהם שמורדים או מושגים באמצעות השירותים יהיה על פי שיקול דעתך ובאחריות שלך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך, לטלפון הנייד, בין שמדובר באנשי קשר אלקטרוניים, או שמדובר במערכת הטלפון הטובה ביותר, או שמדובר במערכת העיבוד המדויק ביותר. או הורדת כל חומר כזה ובין בייעוץ או מידע, בין אם כתוב או בעל פה, שהושג על ידך מ- ComeUnity.

הגבלת אחריות

אתה מסכים ש-ComeUnity, לא תהיה אחראית לעולם ובשום מקרה לכל הפסד או פגיעה תוצאתית, מכוונת, אקראית, מיוחדת, קנאית או אחרת, או בגין אובדן רווחים עסקים, הפרעה בעסקים, כשל במחשב, אובדן נתונים אחר או אובדן נתונים, אובדן כשל במחשבים אחרים. אובדן שנוצר או נגרם עקב השימוש שלך או חוסר היכולת להשתמש בשירות, אפילו אם ComeUnity קיבלה ייעוץ ומידע מקדים לאפשרות של נזק כזה. בשום מקרה לא תהיה האחריות המוחלטת של ComeUnity כלפיך בכל הנוגע לשירות כלשהו, ​​בין אם ישיר ובין אם לא ישיר, חורג מהאגרות ששילמת על שירות זה.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפצות את ComeUnity, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הספקים והסניפים שלה, ללא נזק, מפני ונגד כל הפסד, נזק, קנס והוצאה (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות) הנובעות או מתייחסות לכל טענה שיש לך השתמש בשירותים תוך הפרה של זכויות של צד אחר, תוך הפרה של כל חוק, בהפרות של הוראות כלשהן בתנאים, או כל טענה אחרת הקשורה לשימושך בשירותים, למעט במקרים בהם שימוש כזה מורשה על ידי ComeUnity.

אתה מאשר כי נהיה רשאים להחזיק באמצעי התשלום שלך על מנת ליישם הוראה זו.

בוררות

כל מחלוקת או טענה הנובעת מהתנאים או קשורים אליהם, יוסדרו בבוררות מחייבת בהתאם לכללי הבוררות המסחרית של המוסד הישראלי לבוררות עסקית . כל מחלוקת או תביעה כזו ייווצרו על בסיס פרטני ולא יאוחדו בבוררות כלשהי עם כל טענה או מחלוקת של גורם אחר. החלטת הבורר תהיה סופית ולא ניתנת לערעור. הבוררות תתנהל בישראל וניתן להכריע בפסק הבוררות בכל בית משפט שיש לו סמכות. על אף האמור לעיל, ComeUnity רשאית בכל עת לבקש צווי מניעה או צורות אחרות של סעד הוגן מכל בית משפט סמכותי בהתאם להסכמותיך לתנאי השירות שבמסמך זה או הנלווים אליו.

השעיה וסיום

אנו עשויים להשעות את חשבון המשתמש שלך או להשבית באופן זמני גישה לשירות כלשהו או לחלק ממנו כלשהו במקרה של חשד לכל פעילות בלתי חוקית, תקופות ממושכות של חוסר פעילות או בקשות של רשויות החוק או רשויות ממשלתיות אחרות וכן סמכויות בינלאומיות. 

תוכל לערער על להשהיה או השבתה של חשבונות משתמש לכתובת admin@comeunity.me תוך שלושים יום מרגע קבלת ההודעה על ההשעיה. אנו עשויים לסגור חשבון משתמש מושהה או מושבת לאחר שלושים יום. אנו גם נסיים את חשבון המשתמש שלך על פי בקשתך.

בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את המנוי שלך ולסגור את חשבון המשתמש שלך ו/או של הארגון אותו אתה מייצג ולשלול מהשירותים מתוך אמונה סבירה שהפרת את התנאים ולהפסיק את גישתך לכל שירות בטא במקרה של בעיות טכניות בלתי צפויות או הפסקת שירות הביטא. יש לך את הזכות לסגור את חשבון המשתמש שלך אם ComeUnity מפרה את התחייבויותיה על פי תנאים אלה ובמקרה כזה, תהיה זכאי להחזר יחסי של כל העמלות ששולמו מראש. סגירת חשבון המשתמש יכלול שלילת גישה לכל השירותים, מחיקת מידע בחשבון המשתמש שלך כגון כתובת הדוא”ל והסיסמה שלך ומחיקת כל הנתונים בחשבון המשתמש שלך.

סיום תנאי השירות

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להסכם זה, אנא פנה אלינו לכתובת admin@comeunity.me, נשמח לשוחח אתך.

הגבלת אחריות אל מול Zoho 

אתה מכיר בכך ומסכים לכך שתנאי השירות הם בינך ל-ComeUnity ולא עם Zoho.

אתה מסכים לכך ש-ComeUnity ולא  Zoho הם האחראים הבלעדיים לפתרונות ול-CRM.

Zoho אינה אחראית לכל אחת מההתאמות האישיות שפותחה על ידי Zoho בהתבסס על בקשתה של ComeUnity.

אחריות

ComeUnity אחראי, באופן בלעדי ל-CRM, בין אם מפורש ובין אם משתמע מכוח החוק, ככל שלא יופרש ביעילות. לZoho לא תהיה כל חובת אחריות כלשהי ביחס ל-CRM.

מחלוקות על תשלומים

אתה מכיר בכך ש-ComeUnity, ולא Zoho אחראי לטפל בתביעות הנוגעות לסכסוכי תשלומים ביחס ל-CRM.

שילובי יישומים צד שלישי

אתה מכיר בכך שעליך לעמוד בתנאי השירותים החלים על צד שלישי בעת שימוש בשירותי צד שלישי המשולבים ב-CRM; ו-Zoho  לא תהיה אחראית לביצוע שירותי צד ג’ כאמור

נתונים המאוחסנים מחוץ לשרתים של Zoho

ComeUnity תיידע אותך על המקרים בהם ניתן לאחסן את נתוני הלקוחות מחוץ לשרתי Zoho; ו-ComeUnity  לוקחת אחריות על נתונים המאוחסנים מחוץ לשרתי Zoho. על האמור לעיל, מובהר בזאת כי ל- Zoho אין כל אחריות על נתונים המאוחסנים מחוץ לשרתי Zoho.

תחזוקה ותמיכה

ComeUnity אחראית באופן בלעדי לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס ל-CRM, כמפורט בתנאי השירות, או כנדרש על פי החוק החל. אתה מכיר בכך ש-ComeUnity, ולא Zoho, אחראית לטפל בכל טענות הלקוחות הנוגעות ל:

 • הביצועים של ה-CRM.
 • איכות היישום וההטמעה.
 • אי עמידה בדרישות הלקוחות.

זכויות קניין רוחני

אתה מכיר בכך שבמקרה של כל תביעה בגין הפרת קניין רוחני של צד שלישי ביחס ל-CRM או לשימוש הלקוח בפתרון ה-CRM רק ComeUnity  ולא Zoho, תהיה האחראי הבלעדי לחקירה, הגנה, הסדר וסילוק כל טענה כזו להפרת קניין רוחני.

מדיניות התמיכה שלנו ב-ComeUnity

אנו ב- ComeUnity מאמינים שכל לקוח חשוב והוא הסיבה לקיומנו. 

אנו מבינים גם כי הצמיחה שלנו טמונה בשמירת לקוחותינו שמחים ומאושרים. כל השאלות שתשלחו יענו בתוך 24 שעות, למעט ימי שישי, שבתות וחגים.

ComeUnity מספקת תמיכה בדואר אלקטרוני וטלפוני במסגרת שעות הפעילות לצורך הרשמה, סיוע בשימוש, אבחון ופתרון בעיות, בירורים והכוונה טכנית.

זכאות תמיכה

אנחנו מציעיםתמיכה שוטפתלקוחות עם חבילת תמיכה בתשלום
ימי עסקים א-ה09:00 – 17:0024 שעות
זמן תגובה לדוא”לתוך 24 שעותתוך 24 שעות
אירועי דואר אלקטרוניללא הגבלהללא הגבלה
סיוע טלפוני
גישה חופשית 
סיוע מרחוק

באפשרותך להגיש את בקשת תמיכה על ידי לחיצה על הקישור  כאן ונענה לך מוקדם ככל האפשר.

מדיניות החזרים ב-ComeUnity

מדיניות שביעות רצון הלקוחות של ComeUnity  

ב- ComeUnity אנו שואפים ליצור תוכנות איכותיות שאתה נהנה להשתמש בהן לחיים העסקיים או המקצועיים שלך. יש לך מספר אפשרויות ואנחנו מעריכים שאתה נותן בנו את האמון לתת את ערך משמעותי לעסק שלך. תודה. 

יצרנו מדיניות זו המפרטת מה נעשה אם לא נצליח לעמוד בציפיותיך.

מנויים חודשיים.  אם בכל עת במהלך החודש הראשון שלך אתה משתמש בשירות שלנו אתה לא מרוצה, אנא פנה אלינו. 

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בבעיה שלך, לספק עבודה או לתת ציר זמן לפיתרון שיענה על צרכיך. אם אינך מרוצה, אנו נציע לך בשמחה החזר מלא לרכישה שלך.

מנויים שנתיים. ComeUnity לא מכריח אותך להירשם כמנוי שנתי כתנאי לשימוש בשירותים שלנו. אנו מעדיפים לתת לך את הגמישות לבחור. 

בתמורה לכך שתירשם להתחייבות שנתית מקדימה, אנו מציעים לך הנחה משמעותית מעל עלות המנוי החודשית הנמוכה כבר. אם בכל עת במהלך 45 הימים הראשונים שלך באמצעות השירות שלנו אתה לא מרוצה, אנא פנה אלינו. אנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בבעיה שלך, לספק עבודה או לתת ציר זמן לפיתרון שיענה על צרכיך. 

אם אינך מרוצה, אנו מציעים לך בשמחה החזר מלא לרכישה שלך.

אנו רוצים שתהיו מרוצים מהשירות שלנו לאורך כל החוזה שלכם, לא רק 30 הימים הראשונים (במקרה של מנוי חודשי) ו  -45 הימים הראשונים  (במקרה של מנוי שנתי). אז אנחנו חורגים מזה. אם בכל עת במהלך החוזה שלך נסיר, נפסיק או נפסיק את הפונקציונליות שהייתה זמינה בזמן שנרשמת לחוזה שלך, אנו מבקשים שתיידע אותנו מייד. אם לא נצליח לטפל בזה במועד עד לשביעות רצונך המלאה, אנו מציעים לך החזר כספי ממוצע  עבור החוזה שלך.

חידוש אוטומטי.  לנוחיותך, המינויים החודשיים והשנתיים שלך יתחדשו אוטומטית עד שתבטל את השירות. 

בכל פעם לפני המינוי שלך מתחדש אוטומטית, אנו נשלח אימייל המציין את הסכום שיחויב בכרטיס האשראי שלך. באופן דומה, לאחר כל חידוש אנו נשלח אליך קבלה באמצעות דואר אלקטרוני המציין את הסכום שנוכה יחד עם תאריך החידוש הבא וסכום החידוש הבא.

אנו יודעים שלפעמים לקוחות שוכחים לבטל חשבון שהם כבר לא רוצים עד שהוא כבר מחויב. זו הסיבה שאתה יכול לבטל את המנוי החודשי / שנתי שלך  אפילו חמישה ימי עסקים לאחר תאריך החידוש שלך,  ואנחנו עדיין נעבד את ביטולך ונעניק לך  החזר כספי מלא .

לשאלות, אנא שלחו דוא”ל ל-admin@comeunity.me

חריג למדיניות ההחזרים שלנו

לידיעתך, לא נעמיד בקשה להחזר כספי (FULL או PRO-RATED) כאשר השהינו או הפסקנו את גישתך לשירותי comeunity עקב הפרה של תנאי השירות שלנו.

מדיניות נגד ספאם

מדיניות זו חלה על כל שירותי ComeUnity העשויים לשמש להעברת דואר אלקטרוני בכמות גדולה או דואר אלקטרוני מסחריים (“שירותים מכוסים”).

אתה מסכים למדיניות ComeUnity נגד ספאם כתנאי מוקדם לשימוש בשירותים. ניתן להשתמש בשירותים רק למשלוח דואר אלקטרוני או הודעות לאנשים שיש לך אישור מפורש מהם לשלוח דואר אלקטרוני או הודעות בנושא דואר או הודעה כאמור, כגון שיווק בדוא”ל מבוסס הרשאות. אנו מאוד רציניים בנוגע למדיניות שלנו נגד ספאם. אם נגלה שאתה שולח דוא”ל או הודעות לאנשים ללא אישורם, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את ההתקשרות איתך ולסגור את חשבון המשתמש שלך.

ב”אישור מפורש” אנו מתכוונים להיתר מפורש וניתן להוכחה. הרשאה למשלוח דואר אלקטרוני מסחריים עשויה להיות באמצעות:

 • הגשת כתובת דוא”ל כחלק מהורדת דבר מהאתר שלך או הזמנת מוצר או שירות ממך.
 • הרשמה לניוזלטר בדוא”ל על ידי מילוי טופס באתר האינטרנט שלך.
 • מישהו סיפק לך את כתובת הדוא”ל כחלק מהשתתפות בכל תחרות, אירוע או סקר שנערך על ידך והודעת לו לה כי תשלח להם דוא”ל שיווקי.
 • כל מקרה בו אדם שממלא טופס בחר V בתיבת סימון להצטרפות המציינת את נכונותו ליצור איתך קשר באמצעות דוא”ל ובלבד שתיבת הסימון אינה מסומנת כברירת מחדל והודעת לאדם כזה כי אופי הדוא”ל יהיה מסחרי.
 • כל כרטיס ביקור הניתן על ידי אדם שהביע את נכונותו לקבל דואר אלקטרוני בעלי אופי מסחרי. יש להניח כי מוסר כרטיס הביקור הביע את נכון לקבל דואר אלקטרוני בעלי אופי מסחרי.

כלל האצבע הוא “אל תשתמש בשירותים מכוסים כדי לשלוח דואר אלקטרוני או הודעות לכתובות דוא”ל אליה אין לך הרשאה מפורשת לשלוח דואר אלקטרוני בנושא הדוא”ל”. אנחנו דורשים עמידה שלך ב- 100% מהכלל הנ”ל.

כשאנחנו אומרים 100%, אנחנו לא כוללים את המקרים שבהם מקבל הדוא”ל סימן אותו כספאם, אם כי יש לך הרשאה להוכחה מפורשת לשלוח דוא”ל לכתובת דוא”ל זו. יש לזכור כי הרשאה שניתנה פעם נחשבת לבטלה אם מקבל הדואר בחר שלא לקבל ממך דוא”ל.

בפרט,  תקפיד על הכללים הבאים, המבהירים את כלל האצבע המוזכר לעיל:

 • תהיה ברשותך הרשאה מפורשת ליצור קשר עם הנמען בנושא הדוא”ל שלך. עליך לשמור על הוכחה מספקת לכך שקיבלת אישור מכל מקבלי הודעות הדוא”ל שנשלחו על ידך באמצעות השירותים המכוסים.
 • לא תייבא או תשלח הודעות דוא”ל לכתובות דוא”ל שקנית, השאלת, שכרת או נרכשת בדרך כלשהי מצד שלישי, ללא קשר לטענה בדבר איכות או הרשאה, בעת השימוש בשירותים מכוסים. כמו כן, תימנע מייבוא ​​לחשבון השירותים המכוסים שלך או משליחת דואר אלקטרוני לכתובות דוא”ל שאספת מאתרים אחרים.
 • אתה תוודא שפרטי הניתוב והכותרת, כולל הודעות הדוא”ל שלך “מ-” ו- “אל”, שם התחום וכתובת הדוא”ל שמקורם נכונים ומדויקים.
 • לא תשתמש בשורות נושא שמטעות את הנמען לגבי תוכן או נושא ההודעה.
 • תוכלו לספק אפשרות לביטול רישום בלחיצה אחת בכל הודעת דוא”ל ותמנע משליחת דוא”ל לאנשים שביטלו את הסכמתם או ביטלו הרשמה מרשימת התפוצה שלכם. יש למלא את הבקשה לביטול הסכמה מרשימת התפוצה תוך עשרה ימים מיום הבקשה.
 • תכלול את כתובת הדואר הפיזית התקפה שלך בכל הודעות הדוא”ל הנשלחות באמצעות השירותים המכוסים.
 • תכלול הודעה בולטת בכל הודעות הדוא”ל השיווקיות שההודעה היא פרסומת או מכילה מידע שיווקי וכי הנמען יכול לבטל קבלת דוא”ל מסחרי נוסף ממך.

אנו עשויים בכל עת לדרוש ממך להוכיח שיש לך הרשאה מפורשת לשלוח דוא”ל לכתובות דוא”ל שייבאת לשירותים המכוסים שלך, ללא קשר לשליחת דוא”ל שיווקי לכתובות דוא”ל כאלה.

השימוש שלך בשירותים מסמל את הסכמתך ללא תנאי למדיניות זו נגד ספאם.

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות שלנו נגד ספאם, או אם ברצונך לדווח על פעילות דואר זבל על ידי אחד הלקוחות שלנו, אנא פנה אלינו בכתובת: admin@comeunity.me

הסכם

לכבוד

Hidden
המוצרים(חובה)
ברצונך להוריד פריטים מההצעה? יש לבטל את הבחירה בתיבת הסימון הצמוד לתפריט
Hidden
Hidden